Deklaracja dostępności

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audiodeskrypcji
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Sroka.
 • E-mail: europedirect-slupsk@bgsw.pl
 • Telefon: 794725448

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku
 • Adres: ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk
 • E-mail: e.wolska@bgsw.pl
 • Telefon: 59 842 56 74

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przez dziedziniec od ul. Partyzantów i ul. Podgórnej. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Brak windy w obiekcie.

Przed budynkiem znajduje się parking, natomiast brak jest wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej istnieje możliwość ustawienia wysokiego kontrastu, powiększenia czcionki, przełączania do skali szarości, wyłączania animacji i zaznaczania wszystkich linków oraz włączenia nawigacji po stronie z klawiatury komputera. Poza tym działają wszystkie standardowe skróty klawiszowe w zależności od używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Inne informacje i oświadczenia

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej planuje modernizację strony internetowej pod kątem pełnego dostosowania do standardu WCAG 2.1.

Tempo wprowadzania udogodnień zależeć będzie od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Planowane są szkolenia pracowników Galerii w przygotowywaniu dokumentów, galerii i filmów pod kątem WCAG 2.1.